Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepubliceerd op 't stuk van de Secten en

Ketteryen

des nogtans niet tegenstaende, aanmerkende zijne voorsz. Majesteit dat de voorsz. Secten en Ketteryen in de omliggende Landen grootelyks vermeerderen, ende bedugtende dat 't zelfde ook in, deze Landen zoude mogen geschien, heeft ons tot diverse stonden en alsnog onlangs nieuwen last en ernstig bevel gegeven, dat wij dezelve Ordinantiën

en Placaeten in zijn voorsz. Landen

scherpelijk zoude doen onderhouden

Waeromme verzoukende U... wel

ernstelyken by \deezen, dat gij tot onderhouaenisse en observantie van de voorsz. Placaten U queid en reguleert

neemende voorts zunderlinge toezigt

dat de Officieren van uwer voorsz. Jurisdictie daer inne hun behoorlyke devoir en diligentie doen ende bewyzen, ende des en wilt niet laten.

Lieve beminde, onze Heere Giodt zij met U. Geschreeven te Brussele den 24 dag van Marte 1562 voor Paeschen.

w.g. MARGAR1THA.

Plakaat-boek te Zierikzee (naar Te Water). * *

Van kwaad tot erger.

Anno 1565, inde maent var. December hadde de Regente Hertoginne van Parma brieven ontfanghen van den Koningh inhoudende in summa dry poincten.

Eerst roerende de Placcaten, .... dat men dienaengaende geen veranderinghe soude maecken. . Ende dat syne Majesteyt meynde, dat de slappigheid van de Rechters de oorsaecke ware, dat dat quaet soo verre verbreyt was.

Ten tweeden aengaende de Inquisiteurs ... dat haer na die Goddelycke ende Wereltlycke Rechten de Inquisitie toequam."

,,Ondertusschen kreghen de Inquisiteurs

alomme vollen last Dat sy souden ver-

moghen te inquisiteren, procederen, corrigeren, ende straffen, degraderen ende

Wereldtsche Rechters overleveren,

ghevanghenissen ende aentastinghen van lyve te doene, processen te volvoeren, sonder de forme ordinaire van rechten te ghebruycken "

VAN METEREN.

Moordplannen.

Sententie van Koning Philips voor Alva. De Coninghlijcke Majesteyt ghesien hebbende de informatie. . . .

op de afgryselycke af vallinghen

begaen by de Onderdanen van Nederlandt:

vercondight ende decerneert, dat alle

ende een yeghelijck Onderdaen der Nederlanden, ende het gantsch Lichaem (alleenlyck uytghenomen, die in de informatie ghenoteert

zijn ) soo wel van weghen. . Ketteryen. .

als oock om dat die, die haar gheveynsden

Catholyck te wesen geen devoyr ghedaen

en hebben... (om) te wederstaen

Die oock, die onder den naam van de Edelen ende Onderdanen, hebbende gepresenteerd Requesten tegen de alderheylighste

Inquisitie

Die alle cor.demr.erende sonder aensien van sexe ofte ouderdom, ter straffen ende pijnen, bij de Rechten gheordineert teghen sulcke misdoenders,.... sonder eenighe hope

van gratie

Aldus gheordineert in de Stadt Madril den 26. dagh. Februarij Anno 1568.

VAN METEREN.

♦ ♦

*

Slachterswerk.

Vijfhonderd gevangenen bracht de Vastelnacht van 1568 Alva aan. Weinigen waren hem hier en daar door tijdige waarschuwing (van de Overheden zelve) nog ontfutseld. Menigeen was gevangen, die niets met „beroerten" in Nederland uit te staan had. Zoo bijv. de Advocaat van Holland, Mr. Jacob van den Eynde. Meer dan een

jaar zat hij in den kerker tot hij het bestierf. .

om na zijn dood vrijgesproken te worden.

De stille boetedagen vóór Paschen bracht Alva devotelijk door in de abdij van St. Bernard, 5

mijlen van Brussel

En toen begon 't ,,werk" weer.

Op den eersten Juni 1568 stierven op het Savelplein te Brussel de volgende Edelen:

Gysbert en Dirck van Batenburg (beide Luth.)

Max von Blois

Dandelot

Ilpendam (,,Luthersch"?)

Filip Triest

Arthur van Baudrichon Loïs Carlier Rumault

Sluiten