is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 17. Waarom moet Hij te zamen een waarachtig God zijn?

Antw. Opdat Hij, uit kracht zijner Godheid den last des toorns van God aan zijn menschheid dragen, en ons de gerechtigheid en het leven verwerven en wedergeven mocht.

Hebr. 7 : 26. Zoodanig een Hoogepriester betaamde ons: heilig, oanoozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hooger dan de hemelen geworden. 2 Cor. 5 : 21. Opdat wy zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Vraag 18. Maar wie is deze Middelaar, die te zamen een waarachtig God, en een waarachtig, rechtvaardig mensch is?

Antw. Onze Heere Jezus Christus, die ons van Gode tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en tot eene volkomene verlossing geschonken is.

Joh. 14 : 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mfl. Hand. 4 : 12. De zaligheid is in geen anderen; want daar is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.

Vraag 19. Waaruit weet gij dat?

Antw. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God zelf eerst in het Paradijs geopenbaard heeft, en daarna door de heilige Patriarchen en Profeten heeft laten verkondigen, en door de offeranden en andere plechtigheden der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijnen eeuiggeboren Zoon vervuld.

Gen. 3 : 15. Ik zal vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouw, tusschen uw zaad, en tusschen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gen. 49 : 10. De Scepter zal van Juda niet wjjken, noch de wetgever van tusschen zijne voeten, totdat Silo komt, en den zelve zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Deut. 18 : 15. Eenen profeet, uit het