is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heer. Hand. 17 : 28. In Hem leven wij, bewegen ons, en zijn wij. s

VAN GOD DEN ZOON.

ZONDAG 11.

Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker, genaamd?

Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van onze zonden verlost; daarbenevens, omdat bij niemand anders eenige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Matth. 1 : 91. Gij zult zijnen naam heeten Jezus, want Hij zal ziin volk zalig maken van hunne zonden. 1 Joh. 4 : 14. W||

hebben het aanschouwd en getuigen, dat de Vader (z^nen) Zoon

gezonden heeft (tot) eenen Zaligmaker der wereld. Jes. 43 . 11. Ik, Ik ben de Heere, en daar is geen Heiland, behalve Mij. Hand. 4 • 12. De zaligheid is in geenen anderen. 1 Tim. 2 : 6. Daar is één God, daar is ook één Middelaar Gods en der menschen, de mensch Christus Jezus.

Vraag 30. Gelooven dan die ook aan den eenigen Zaligmaker Jezus, die hunne zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, 01

ergens elders zoeken?

Antw. Neen zij; maar zij verloochenen metterdaad den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus, ofschoon zij Hem met den mond roemen, want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, öf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, wat tot hunne zaligheid van noode is.

1 Cor. 1 : 12, 13, 30. Dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik van Cefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u geruist 7iit zii in Paulus' naam gedoopt? Maar uit Hem zflt ga !f

Jezus die ons geworden is wisheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking^ en verlossing. Joh. 1 :16 Uit zijne volheid hebben wü allen ontvangen ook genade voor genade.