is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAG 12.

Vraag 31. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?

Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd en met den Heiligen Geest gezalfd is, tot onzen hoogsten Profeet en Leeraar, die ons den verborgen raad en wil van God, aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft; en tot onzen eenigen Hoogepriester, die ons met de eenige offerande zijns lichaams verlost heeft, en ons met zijne voorbidding steeds voortreedt bij den Vader; en tot onzen eeuwigen Koning, die ons met zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworvene verlossing beschut en behoedt.

Ps. 45 : 8. Daarom heeft U, o God! uw God gezalfd met vreugdeolie boven uwe medegenooten. Deut. 18 : 15. Eenen Profeet uit het midden van u, uit uwe broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken: naar Hem zult gij hooren. Matth. 23 : 8. Eén is uw Meester (namelijk) Christus. Joh. 16 : 15. Al wat Ik van mijnen Vader gehoord heb, (dat) heb Ik u bekend gemaakt. Ps. 110 : 4. Gij zij t Priester in eeuwigheid, naar de ordening Melchizedeks. Bom, 8 : 84. Wie is het, die verdoemt? Christus is't, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechter(hand) Gods is, die ook voor ons bidt. Psalm 2:6. Ik toch heb mijnen koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid. Joh. 10 : 28. Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijne hand rukken.

Vraag 32. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd ?

Antw. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzoo zijner zalving deelachtig ben; opdat ik zijnen naam bekenne, en mij zeiven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrij en goed geweten, in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals

2