is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan met frl t°°T 0nz™ Heer Jezus Ch™tue. Rom. 6:4. Wij zfia ^ Z'fC ^frn,dT d6n d00p in den d00d: opdat gelflkerVaders aJzoo nol ^ dooden opgewekt is tot de heerlijkheid des

1 Cor 15 • 2° Want I^»i-vleu-^1f!leid deS levena wandelen zouden. 4 a,"n

ZONDAG 18.

tmhSelf' ^ Verstaat gy' daarmede, opgevaren

Antw. Dat Christus voor de oogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat Hii ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt, om te oordeelen de levenden en de dooden.

JÏÏLÏ fnSeFnii^tgeZeed»had' WOTd H« 0PgeI1omen, daar 16 7 Ifc ,?H l ■ „nam hem weg van hunne °ogen Joh indien il nf ? waarh«id: het is u nut, dat ik weggt • want

s£ sSsv* - ■»" ïr-a: stsi=

« hv=='.-„s ïz s-trsrl""™'

\ raag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft?

, W' j istus is waarachtig mensch en waarachtig God. Naar zijn menschelijke natuur is Hij met meer op aarde, maar naar zijne Godheid, majesteit, genade en Geest, wijkt Hij nimmermeer van ons.

defw'eld8 totth* iT aI d6 dag6n t0t de voleinding

WUIBJU- Mattn. 18 . 20. Waar twee of drie vergaderd ™n ,n munen naam, daar ben ik in het midden yan hen "

Vraag 48. Maar zoo de menschheid niet overal is, waar de Godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden ?

Antw. Ganschelijk niet; want mitsdien de Godheid onbegrijpelijk en overaltegenwoordig is, zoo moet volgen, dat zij wel buiten hare aangenomene