is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GOD DEN HEILIGEN GEEST.

ZONDAG 20.

V raag 53. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?

Antw. Eerstelijk, dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is; ten andere, dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij, door een oprecht geloof, Christus en al zijne weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.

1 Joh. 5 : 7. Drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. Hand 5 : 3, 4. Petrus zeide: Ananias! waarom heeft de satan uw hartvervuli, dat gtj den Heiligen Geest liegen zoudt? Gij hebt den menschen niet gelogen, maar Gode. Gal 4 : 6. Overmits gij kinderen zijt, zoo heeft God den Geest zijns Zoons uitgezonden in uwe harten. 1 Cor. 6 : 11, 17. Dit waart gij sommigen, maar gy zyt afgewasschen, maar gij zjjt geheiligd, maar gij zjjt gerechtvaardigd in den naam des Heeren Jezus en door den Geest onzes Gods. Die den Heer aanhangt, is een geest (met Hem). Joh 14 : 16, 17. Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u eenen anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid, (namelijk) den Geest der waarheid.

ZONDAG 21.

\ raag 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemeene, Christelijke Kerk?

Antw. Dat de Zoon Gods, uit het gansche menschelijke geslacht zich eene gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn' Geest en Woord in eenigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en eeuwig zal blijven.

Matth. 16 : 18. Op deze Petra zal Ik mijne gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. Joh. 13 : 18.