is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAG 22.

Vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleesches?

Antw. Dat niet alleen mijne ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vleesch, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijne ziel vereenigd, en het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Luk. 23 48. Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. 1 Cor. 15 : 53. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke (moet) onsterfelijkheid aandoen. Job 19 : 25, 26. Ik weet, mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijne huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vleesch God aanschouwen. Joh. 5 : 28, 29. De ure komt, in welke allen, die in de graven zijn, zijne stem zullen hooren, en zullen uitgaan. 1 Joh. 3 : 2. Geliefden! nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als (Hü) zal geopenbaard zijn, wü Hem zullen gelijk wezen', want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?

Antw. Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugd in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens menschen hart gekomen is en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Ps. 4 : 8, 9. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen: want Gij o Heerl alleen zult mij doen zeker wonen. 1 Cor. 2 : 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des menschen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dengenen, die Hem liefhebben.

ZONDAG 23.

Vraag 59. Maar wat baat het u nu, dat gii dit al gelooft?