is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam des eeuwigen levens.

Col. 2 : 10. Gij zijt in Hem volmaakt, die het Hoofd is van alle overheid en macht. Eom. 4 : 3. Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Joh. 6 : 24. Die mijn woord hoort en gelooft Hem, die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Antw. Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus; alzoo dat, al is het, dat mij mijn geweten beklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen derzelve gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder eenige mijner verdiensten, uit loutere genade, mij de volkomene genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, ja als had ik ook al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mg volbracht heeft, zooverre ik zulk eene weldaad met een geloovig hart aanneem.

Rom. 3 : 28. Wij besluiten dan, dat de mensch door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Rom 3 : 10. Daar is niemand rechtvaardig, ook niet één. Rom. 7 : 15. Hetgeen Ik wil, dat doe ik niet; maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Rom. 3 : 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijne genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. 2 Cor. 5 : 21. Dien, die geene zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat w|j zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Rom. 10 : 10. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid.

Vraag 61. Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?

Antw. Niet, dat ik van wege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom,