Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mgne gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders, dan alleen door het geloof aannemen en mij toeëigenen kan.

1 Cor\ 1 30- uit Hem 'Vit gü in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmakiag en verlossing. 1 Joh. 5 : 10. Die in den Zoon Gods gelooft, heeft de' getuigenis in zich zeiven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet gelooft heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijnen Zoon.

ZONDAG 24.

Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God, of een stuk derzelve zijn?

Antw. Daarom, dat de gerechtigheid, die voor Gods gericht bestaan kan, gansch volkomen en der wet Gods in alle stukke# gelijkmatig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Matth. 5 : 20. Ik zeg u, tenzij uwe gerechtigheid overvloediger zij dan der Schriftgeleerden en der FarizeSn, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Jak. 2 : 10. Wie de geheele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Jes. 64 : 6. Wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed.

Vraag 63. Hoe? verdienen onze goede werken niet, die nochtans God in dit en in het toekomende leven wil beloonen?

Antw. Deze belooning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.

Luk. 17 : 10. Wanneer gij zult gedaan hebbei/al hetgeen u bevolen is, zoo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten, want wü hebben (maar) gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doén, Eph. 2 : 8, 9. Uit genade zijt gfl zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Sluiten