is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Sacramenten, het lichaam van Jezus Christus genoemd wordt.

1 Cor. 10 : 1 — 4. Ik wil niet, broeders! dat gij onwetende zjjt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de xee doorgegaan zijn; en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; en allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.

Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam, en den drinkbeker zijn bloed, of het nieuwe Verbond in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus ?

Antw. Christus spreekt alzoo niet zonder groote oorzaak; namelijk, niet alleen om ons daarmede te leeren, dat, gelijk brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzoo ook zijn gekruist lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank is, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden; maar veel meer, om ons door deze zichtbare teekenen en panden te verzekeren, dat wij zoo waarachtig zijns waren lichaams en bloeds door de werking van den Heiligen Geest deelachtig worden als wij deze heilige waarteekenen met den lichamelijken mond tot zijne gedachtenis ontvangen; en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zoo zeker ons eigen zgn, als hadden wij zelve in onze eigen personen alles geleden, en God voor onze zonden genoeg gedaan.

Joh. 6 : 51, 55. Ik ben het levend brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zoo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood, dat Ik geven zal, is mjjn vleesch, het welk Ik geven zal voor het leven der wereld, want mijn vleesch is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ef. 5 : 30. Wij zjjn leden zijns lichaams, van zijn vleesch en van zijne beenen. Gal.