is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 : 20. Ik leef, (doch) niet meer ik, maar Christus leeft in mjj en hetgene ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad en zichzelven voor m\j overgegeven heeft.

ZONDAG 30.

Vraag 80. Welk onderscheid is er tusschen het Nachtmaal des Heeren en de Paapsche mis?

Antw. Het Nachtmaal des Heeren betuigt ons, dat wij volkomen vergeving van alle zonden hebben door de eenige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijne menschelijke natuur niet meer op aarde, maar in den hemel is, ter rechterhand van God zijnen Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert, dat de levenden en de dooden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij Christus nog dagelijks voor dezelve van den mispriester geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns zij, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzoo is de mis in den grond anders niet dan eene verloochening der eenige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en eene vervloekte afgoderij.

Hebr. 7 : 26, 27. Zoodanig een Hoogepriester betaamde ons, heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hooger dan de hemelen geworden: dien het niet alle dagen noodig was, gelijk den Hoogepriester, eerst voor zijne eigene zonden slachtofferen op te offeren; daarna (voor de zonden) des volks, want dat heeft H« eenmaal gedaan, toen H\j zichzelven heeft opgeofferd.

Vraag 81. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Antw. Voor degenen, die zich zeiven wegens