is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?

Antw. God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den wortel des doodslags, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat, en zulks alles voor eenen doodslag houdt.

Jac. 1 : 20. De toorns des mans werkt Gods gerechtigheid niet 1 Petr. 3 : 9. Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden. 1 Joh. 3 : 16. Een iegelijk, die zijnen broeder haat, is een doodslager.

Vraag 107. Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zooals gezegd is, niet dooden?

Antw. Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat wij onzen naaste liefhebben als ons zeiven, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijne schade, zoo veel ons mogelijk is, afkeeren, en ook onzen vijanden goed doen.

Matth. 22 : 39. G(j zult uwen naaste liefhebben al» u zeiven. Matth. 7 : 12. Alle dingen dan, die gvj wilt, dat u de menscher, zouden doen, doet gij hun ook alzoo, want dit is de wet en de piofeten. Rom. 12 : 10. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eere de een den ander voorgaande. Matth 5 : 44. Hebt uwe vflanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten, en bidt voor degenen, die u geweld doen en die u vervolgen.

ZONDAG 41.

Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod?

Antw. Dat alle onkuischheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, dezelve van harte vijand zijnde, kuisch en tuchtelijk leven moeten, hetzg in den heiligen huwelijken staat, of buiten denzelven.

Spreuk. 6 : 82. Die met eene vrouw overspel doet, is verstandeloos, hü verderft zijne ziel, die dat doet. Eph. 5 : 5, 6. Dit weet