is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°°rdeel' °ok onze wet den mensch, tenzij dat ze eerst van hem gehooid heeft, en verstaat, wat hij doet? Joh. 8 : 44. Gij zijt uit en Vader den duivel, en wilt de begeerte uws vaders doen; die was een menscnenmoordenaar van den beginne en is in de waarheid niet staande geoleven; want geen waarheid is in hem. Ps 15-1 2 Heere! wie sal verkeeren in uwe tent? wie zal wonen op den berg uwer heüigh«id? die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt, en die d® waarheid spreekt. 1 Petr. 4:8. Hebt vooral vurige liefde tot elkaader, want de liefde zal menigte van zonden bedekken.

ZONDAG 44.

Vraag 113. Wat eischt van ons het tiende gebod ?

Antw. Dat ook de minste lust of gedachte tegen eenig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome; maar dat wij, te allen tijde, van ganscher harte, aller zonden vijand zijn, en lust tot alle gerechtigheid hebben.

Matth. 15 : 19. Uit het hart komen voort booze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valsche getuigenissen, lastermgen. Kom. 7 : 7. Ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zyn indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeeren.

i. ó . 5. Doodt dan uwe leden, die op de aarde z\jn, namelijk: hoererv^ onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst. Jud. vs. 28. Haat ook den rok, die van het vleesch bevlekt is.

Vraag 114. Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden?

Antw. Neen ; want ook de allerheiligsten hebben, zoolang zij in dit leven zijn, maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid, doch alzoo, dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar alle geboden Gods beginnen te leven.

: 20: Vo°rwaar! daar is geen mensch rechtvaardig op

£ veie Ps Tl9 t h°n1igt' '\C' 3 = 2 Wü struikelen allen

in veie. ^s. 119 . 128. Ik heb al uwe bevelen, van alles voorrecht gehouden, maar alle valsche pad heb ik gehaat.