Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed, dat God aangenaam is, en van Hem verhoord wordt ?

Antw. Eerstelijk, dat wij alleen den eenigen waren God, die zich in zijn Woord geopenbaard heeft, om al hetgene, dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen; ten tweede, dat wij onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen; ten derde, dat wij dezen vasten grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande dat wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus' wil, zekerlijk wil verhooren, gelijk Hij ons in zijn Woord beloofd heeft.

Matth. 4 : 10. Den Heere uwen God zult gy aanbidden en Hem alleen dienen. Ps 145 : 18, 19. De Heer is nabij allen, die Hera aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid: Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vreezen; Hij hoort hun geroep en verlost hen. Ps. 34 : 19. De Heere is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest! Luc. 18 : 18. De tollenaar sloeg op zijne borst, zeggende; O God, zijt mij zondaar genadig. Joh. 14 : 18. Zoo wat gij begeeren zult in mijnen naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.

Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen, van Hem te bidden?

Antw. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat Hij zelf ons geleerd heeft.

Matth. 6 : 33. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, mi al dexe dingen zullen u toegeworpen worden.

Vraag 119. Hoe luidt dat Gebed.

Antw. Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op

Sluiten