Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heere, en niet een God van verre? zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat ik hem niet zoude zien ? spreekt de Heere, en vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt de Heere. Rom. 10 : 12. Een zelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

ZONDAG 47.

Vraag 122. Welke is de eerste bede ?

Antw. Uw naam worde geheiligd. Dat is: geef ons, eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in al uwe werken, in welke uwe almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook, dat we al ons leven, gedachten, woorden en werken alzoo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Joh. 17 : 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt. Kom 11 : 33. 0 diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods! hoe ondoorzoekeltjk zijn zijne oordeelen en onnaspeurlijk zijne wegen! Ps. 145 : 8-10 en 17. Gen>dig en barmhartig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed, en zijne barmhartigheden z(jn over al zijne werken. Al uwe werken, Heere! zullen U loven en uwe gunstgenooten zullen U zegenen De Heere is rechtvaardig in al zijne wegen en goedertieren in al zijne werken. Ps. 71 : 8. Laat mijnen mond' vervuld worden met uwen lof, den ganschen dag met uwe heerlijkheid. Ps. 115 : 1. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uwen naam geef eere om uwer goedertierenheid, om uwer waarheid wil. Matth. 5 : 16. Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen dat z« uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

ZONDAG 48.

Vraag 123. Welke is de tweede bede?

Antw. Uw koninkrijk kome. Dat is: regeer ons alzoo, door uw Woord en uwen Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer U onderwerpen;

Sluiten