Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigmaal geschud wordt, waar ik echter nu niet in zal treden; maar dit is ook waarheid en Bijbeltaal, dat de bevinding hoop werkt, en die hoop zal niet beschamen, en waarom niet, omdat de liefde Gods in het hart uitgestort is door den H. Geest die ons gegeven is; dien Geest heeft het volk Gods tot een zeker onderpand; hij woont in hunne ziel als in zijnen tempel en zal bij hen blijven tot in eeuwigheid.

Ik mag bij tijden nog wel eens ondervinden dat de Heere Jezus in mijne ziel leeft en dat mijn eenigst zielsvermaak is, gemeenschap te mogen oefenen met een drieëenig God; o wat is dat volk gelukkig! wie de smaak van die hemelsche honing geproefd heefi, diens zielsoogen zijn geopend, en al het aardsche is dan maar zwijnendraf

O! dat de blozende jongelingen en jonge dochters, op wier aangezichten de bloesem der jeugd ligt, het zich eene eer mochten rekenen, de jeugdige krachten in de dienst des Gods van hemel en aarde te besteden en verwaardigd te worden onderdanen en beelddragers te zijn van die hooge Majesteit; weinigen worden met die groote eer begunstigd, welke oneindig grooter is dan een zoon of een dochter te zijn van den grootsten monarch dezer wereld. Waar zijn de prinsen en edelen der volken dezer wereld, die de aarde in roer brachten, of door pracht en weelde schitterden? hunne eer en roem is met hen in 't graf gedaald en hunne gedachtenis is in het stof verdwenen als eene morgenwolk; maar deze, die God vreezen, zijn de edelen der volken, wier naam en gedachtenis niet in 't graf zal vergaan, maar in gedachienis blijven zal, omdat hun naam is opgeteekend

Sluiten