is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede bundel gewigtvolle brieven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal uit de keiachtige rots levendige wateren doen vlieten, tot volle verzadiging van uwe ziel, en in al uw tobben en worstelen, komt u niets vreemds over. Gij vroegt, of ik ook kennis had aan dat gebroed van binnen. Wel ja! het is door alle tijden heen de weg dien allen uitverkorenen betreden hebben; de Heere wil in de verlossingsweg /ijue heerlijkheid en vrijmacht betoonen aan Zijne heiligen en wonderbaar worden in allen die gelooven.

Dit is mijne bede, dat de Heere het geschrevene gelieve te zegenen aan uwe ziel.

Groet uwen man en kinderen hartelijk, en indien de Heere u opening geeft, bid veel voor hen. Ambrosius zeide tot Monika, de moeder van Augustinus: .,het kan niet zijn, dat een kind van zoo veel tranen verloren gaat; de verkeerdsten worden somtijds de besten, wie weet wat de Heere nog doen zal."

Groet voorts al de vrienden van hem die zich als altijd noemt

Uw liefhebb. Vriend, D. VER 11 EIJ.

GIESSENDAM den 1 Sept. 1858 Zeer geliefde Vriendin!

Ik gevoel mij nu een weinig opgewekt om u eenige letteren te schrijven; de Heere schenke mij > daartoe licht door Zynen H. Geest, is mijn wensch i en bede.