is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn; toen zouden de stoute wateren over onze ziele gegaan zijn. De Heere zij geloofd, die ons in hunne tanden niet heeft overgegeven tot een roof, Onze ziele is ontkomen als een vogel, uit den strik des vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn het ontkomen."

Wij hopen, dat de Godvruchtige lezer het zal verstaan, dat die benauwde wegen, naar Gods onbegrensde wijsheid, tot .een heerlijk einde geleid hebben, want den oprechten gaat het licht op uit de duisternis, Ps. 112: 4a.

En blijkt niet de genade-rijke bedoeling des Heeren in dit alles, als wij opmerken welke onderwijzingen hare ziele in die wegen ontving? Hoe dreven haar die angsten uit tot Gods troon om matiging der benauwdheid van den Heere te vragen, en dat de Heere haar toch mocht sterken om als huismoeder voor man en kinderen te* kunnen werkzaam zijn. En is ook niet, hoe bitterder haar de zonde werd, de genade haar des te zoeter gewordeii ?

Hoe menigmaal hoorde ik haar zeggen:

'k Riep God niet vruchtloos aan,

Hij wil mij niet versmaan In al mijn tegenhedeu.

Hij zag van Sion neer,

De woonplaats van Zijn eer,

En hoorde mijn gebeden.

Ps. 3.

Meen echter niet, lieve lezer! dat wij aan het einde zijn van die benauwdheid; neen! vernieuwen wij onze aandacht om nog meer van de angsten der Wedergeboorte te hooren.