is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af, en het dal Achor, tot eene deur der hope; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, als ten dage toen zij optoog uit Egypteland."

Gelijk Israël, genaderd aan den ingang van het beloofde land, daarin de vergewissing had van Kanaan te zullen beërven, zoo is ook voor al Gods volk de eerste lichtstraal om de heerlijkheid van Jezus te zien, het zekere voorteeken en de aanvang van die zaligheid, die de Heere beloofd heeft aan allen die Hem vreezen.

Ook voor moeder zagen wij was de deur der hoop ontsloten. Zij had de toevlucht tot den Heere genomen en mocht dus ook welgelukzalig genoemd worden, Ps. 2 : 12 ').

Eu nu zou de Heere Zijn Woord ook aan haar vervullen: De Allerhoogste zelf zal ze bevestigen, Ps. 87 : 5b.

Vernieuwen wij onze aandacht en slaan wij met eerbied en diep ontzag verder des Heeren werken gade.

Zoo als wij gezien hebben was moeder tot het voorrecht geleid, om eene geheiligde kennis van den weg des heils te ontvangen. Zij had door genade het oog harer ziele op den Heere Jezus geslagen, doch zij was zeer bekommerd, of die dierbare Heiland nog wel haar deel was. Toen dat nooit te vergeten woord, boven aangehaald, Joh. 1: 29, haar voorkwam, zeide zij: ,/0! Heere, nu zie ik wel dat er een Lam Gods is, maar is het ook voor mij ?"

Godvruchtige lezer! wij mogen de zaken niet

1) Naar het Hebreeuwsch.