is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den nooddruftige?" Job 30: 25. Ja het was blijkbaar, dat zij de vermaning in beoefening bracht: „Zoo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, Coll. 3 : 12.

Geliefde Lezer! éene van de redenen waarom de Heere Zijne kinderen in wegen van verdrukking brengt is ook om hen te bekwamen om anderen te onderwijzen en te vertroosten.-

Zoo zegt de Apostel 2 Cor. 1 : 4. „Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden."

Het jaar 1832 , voor Nederland zoo onvergetelijk , door de uit Azië ook tot onze_ landen overgekomen cholera, was ook voor ons huisgezin merkwaardig, door den dood van mijn geliefden broeder Daniël.

Den lsteu September, zijnde rustdag, behaagde het Gode den engel des doods in onze woning te

Het kind, welks geboorte voor moeder zulke droevige gevolgen had gehad, namelijk die verstandsverbijstering, van welke wij boven gesproken hebben, ontviel ons zeer onverwacht.

Van een zeer teederen en zwakken lichaamsbouw zijnde, was het kind zelden gezond, vandaar dat de koorts die hem aandeed, nog geen dadelijke bezorgdheid inboezemde; maar hoe sloeg de schrik ons om het hart, toen zich al ras aan die koorts een bloedloop paarde, zoodat het dierbaar kina, dat 's morgens nog eenzaam nedergezeten, zoo