is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor velen, ook voor moeder om zoo te spreken eene vernieuwde bekeering.

Het jeugdig geslacht kan het zich moeilijk voorstellen , wat het was, daar in een schuur zamen te komen , en uit den mond eens Leeraars, zeer jeugdig van jaren, eene prediking te hooren, die zeer velen nog Tiimmer hoorden; ook daar een of meer dienaren van den staat te ontmoeten om den prediker in den naam des Konings aan te zeggen, dat hij zal ophouden met prediken; waar het schier komt tot daden van geweld; waar beweeglijk het bidden des Leeraars, het luide snikken der vrouwen, en het onbeschoft indringen van gerechtsdienaren zich bij elkander voegen; waar zij, die daar niet persoonlijk bij tegenwoordig kunnen zijn zich met elkander op de knieën werpen, en God om zijn genadigen bijstand smeeken, terwijl zij het gevaar vermoeden waaraan de broederen blootgesteld zijn.

De Wijngaardstraat te Goes waar bijna ondragelijke koude van den winter, en brandende ijver om Gods woord te hooren in straks gemelde omstandigheden met elkander schenen te wedijveren, biedt nog steeds eene belangrijke herinnering aan , aan hen die er oogetuigen van waren.

In de Wijngaardstraat l) was toen een gedeelte van dien wijngaard van welke Jezaja Hoofd. 27 : 3 zegt. vIk de Heere behoede dien, alle oogenblik zal ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal ik hem bewaren nacht en dag."

Lezers! als wij hier buiten ons bestek schenen te gaan, het is omdat wij hier moeder vinden die

1) Nomen et omen habebat. '