is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo gaarne, ook aan den strijd dier dagen een werkzaam aandeel nam; die de keuze van Mozes door genade ook de hare noemde, om liever met Gods volk kwalijk gehandeld te willen worden , dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, en de smaadheid van Christus meerderen rijkdom achtte, dan de schatten eener ij dele en ras voorbijgaande wereld. Hebr. 11:25, 26.

Hoezeer is het te betreuren dat die schoone dagen werden afgewisseld door dagen van twist en verdeeldheid.

Gaarne zouden wij die donkere bladzijden onopgeslagen laten, ware het niet, dat we ook hier veel stof tot onze onderwijzing vinden.

Het willekeurig en geheel onkerkelijk wederinvoeren van de oude Psalmberijming, gepaard met het zich losrukken van de gemeenschap der Kerk, om niet te spreken van andere aanstootelijkheden, waartoe de gemeente ter harer plaats zich vervoeren liet, gaf aanleiding, dat moeder de eenzaamheid koos, en zich aan zoo'n ordeloosheid onttrok, wijl zij op geenerhande wijze mocht medewerken met datgene, wat zoo zichtbaar met de goede orde in strijd was. Veel droefheid heeft het moeder veroorzaakt en hoe dikwijls bad zij als zij ons in het huiselijk gebed voorging, dat de Heere den stok liefelijkheid en zamenbinden, die verbroken lag, door Zijne hand mocht heelen.

Ja, als haar nederig gemoedsbestaan het niet verhinderd had, dan zou zij ook gezegd hebben als eens eene wijze vrouw van Abel , Beth-Maacha : ,/Ik ben eene van de vreedzameu van de getrouwen in Israël." 2 Sam. 20 : I9a.

4*