Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe smartelijk moest liet haar dan vallen, zelfs van vele vromen tegenstand te ontmoeten! * moeten zien, hoe haar vurige ijver werd misduid. Doch 1 x weerwil van dit alles bleef zij volstandig, en d uitkomst heeft bewezen dat zij recht gezien heelt want wat jammerlijke dwalingen zijn van tijd tot tiid uit die ordelooze vergaderingen ontstaan. In zooveel vertakkingen, die scherp tegenover elkander staan, en zich kenmerken door van eene zuivere opvatting der waarheid, ziet men nog heden ten dage de bittere naween van die ellendige kerktwisten waaronder moeder zoovee heett geleden; ja met nadruk zeggen wij zooveel geleden dat zij het zeer wel kon aannemen: (zoo als zij tl eens zeide,) dat de ongelukkige dood van Ds Momma (wien men dood in zijn bed vond) aan ferdriet en smart over de ellendige kerktwisten moet worden toegeschreven. Die de kerkgesc denis hebben gelezen, weten wel hoeveel kwaad die Coccejaansche en andere geschillen ten gevolge hebben gehad; en hoe dikwijls gelukte het den vijand om op die wijze ellende en jammer in de

Gemeente aan te richten! i,Plnvpl 7Ü

„Mijne schapen gingen van berg tot heuvel zij

vergaten hunne legering." Jer. 5U . b.

Om moeder ook in die wegen nog nader te leeren kennen willen wij onze lezers mededeelen dat zij het, o! zoo betreurde, dat in de plaats harer inwoning geen openbare bediening des woords was;

Z S»o'„ medelijden had me. de „een

der mensehen, die door onwetendheid vealoren gingen en zij wel wist wat de wijze spreuk-schrijver

Sluiten