is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschenk Gods, en God heeft er het oog op hoe men de waarheid behandelt; heeft men de waarheid, hartelijk, dadelijk lief, de Heere zal meer licht geven; maar is men nevens de waarheid koel, zorgeloos, lusteloos, onverschillig, de zoodanigen hebben Gods gramschap en oordeelen te verwachten, en eenige regelen verder: „God wil dat men geen gemeenschap moet hebben, niet alleen met \\a uigen ■ maar ook met dwalenden. De Kerk is een besloten hof, een omgemuurde wijngaard, is afgescheiden van alle andere menschen, van wat Religie zij oo zijn, en ontstaan uit het midden van haar dwaalgeesten, die moeten uitgeworpen worden, en &, met veel vrijmoedisheid raden wij de lezing en erlezing, mitsgaders de getrouwe naleving van die wijze lessen en getrouwe besturingen , onzen lezers ten

Veel, zeer veel konden wij er nog bijvoegen om aan te toonen hoe zich het geestelijk leven van moeder gekenmerkt heeft in straks gemelde opzie 1 ten, en zij, die haar gekend hebben, zullen der waarheid getuigenis geven, inzonderheid de .Dienaren des . Woords zullen het zich met vreugde herinneren hoe aangenaam het wel eens was aar liefde en ijver, hare ongeveinsde achting, hare oprechte waardeering van 's Heeren dienst en oo van Ziine dienstknechten optemerken , , ,

Ik hoorde haar wel eens zeggen: „Paulusbestrafte immers de Galatiërs er niet over, dat zij, zoo het mogelijk ware ook hunne oogen uitgegraven en ze hem gegeven zouden hebben. Gal. 4 : 15.

Ja, lezer! zonder overdrijving mogen wij zeggen: „Zij 'heeft goed gedaan beide aan God en aan