Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan." Joh. 13: 7.

Een leven nabij den Heere zal uit den aard der zaak ook ijverig maken in de betrachting van goede werken, en voornamelijk ook in de opvoeding van kinderen getrouw en ijverig doen zijn.

Met teedere bezorgdheid was dan ook moeder aangedaan voor de lichamelijke, allermeest voor de geestelijke belangen van haar teergeliefden kleinzoon.

Nadrukkelijk werd het kind opgewekt, om God te zoeken in de dagen zijner jeugd; en de vruchten van opvoeding en onderwijs openbaarden zich ook in eene hooge mate van kennis; zoodat reeds in dien lentetijd des levens, een inzien in de waarheden der Schrift bij hem kon waargenomen worden, dat men zoo vaak te vergeefs bij lieden van rijperen leeftijd zoekt.

In de laatste maanden zijns levens gaf hij aan zijne grootmoeder de begeerte te kennen, om opgeleid te worden tot de H. bediening, doch hij openbaarde tegelijk eene meer dan oppervlakkige beschouwing over die teedere zaak, als hij bij het uitspreken zijner begeerte, ook tegelijk de noodzakelijkheid der bekeering uitdrukte, om op de rechte wijze een dienaar van het Evangelie te kunnen zijn.

Uit deze korte mededeeling zal het treffende van het verlies zich te meer laten verstaan, als een kind van zooveel verwachting als een bloem des velds afvalt, en als gras verdort.

Zij, die ooit zulke smartelijke omstandigheden ondervonden, en in hun hart teedere liefde voeden voor hun kroost, zullen erkennen, dat genade alléén onderwerping schenkt aan den wil des Heeren ,

Sluiten