is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stil doet zijn als zijn weg gaat door de diepte; ja zoo, dat die genade bijblijvend noodig is, om zich in zulke wegen Gode welbekagehjk te gedragen. ,

Den avond voor dat het kind stierf, was moeder zeer werkzaam, en genoot zij eene krachtige vertroosting uit den 1308ten Psalm vers 4 in rijm, inzonderheid dien regel: „Er zal verlossing komen. Zij meende het te moeten verstaan van de lichamelijke herstelling, maar de uitkomst leerde anders, want den volgenden dag, een rustdag, in den avond, werd zijne levenslamp uitgedoofd.

Daar lag het eerste huwelijkspand, de veertienjarige jongeling, geveld door de zeis des doods; 12 Mei 1867. Noch veelbelovende aanleg, noch schoone geestesgaven, noch de gewichtige werkkring als*onderwijzer, welke hij tegemoet ging, mets was in staat den slag des doods aftewenden.

„Alzoo verderft Gij de verwachting des menschen ; Gij overweldigt hem in eeuwigheid, en hij gaat heen, veranderende zijn gelaat, zoo zendt Gij hem weg." Job 14: 19, 20.

Hoe ongelukkig is de mensch die geen anderen troost heeft dan in de dingen die vergaan! Maar welgelukzalig zijn zij, die door genade, al hunne bezwaren en nooden in geloovige gebeden den Heere mogen voordragen ! Die als Simon van Cyrene het kruis achter Jezus dragen; die in smartelijke verliezen zichzelven mogen verloochenen , en Gode niets ongerijmds toeschrijven! _

„De godzaligheid is een groot gewin, zegt de Apostel Paulus tot zijnen zoon Timotheus, 1 Tim. 6:6, en ook dit mocht moeder in dien bitteren weg on-