is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men zicli niet bekommeren moet over de heiligmaking , dat zulks eeu blijk zou moeten iieeten van nog niet der wet gestorven te zijn. Neen! zij had het door genade anders geleerd, zij, die met zoo veel licht de woorden had leeren verstaan: //Maar gij zijt afgewasschen, maar gij zijt. geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Ileeie Jezus, en door den Geest onzes Gods. 1 Cor. 6 : li. Moeder, die ik zoo dikwijls op de stichtelijkste wijze hoorde spreken het woord des Dichters: „de heiligheid is uwen huize sierlijk , Heere! tot lauge dagen. Ps 98:6. Of ook wel uit den Catechismus: „Het is ' onmogelijk dat, wie .Christus door het ware geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid." Zondag 24. Be heiligmaking dus, als bewijs en vrucht des gelools, niet als grond van vrijmoedige toenadering, die heiligmaking jaagde zij na, wetende dat „zocder dezelve niemand den Heere zien zal." Hebr. 12 : 14.

Niet als grond van vrijmoedige toenadering, zeiden wij, neen! voor haar was de grond des betrouwens geen andere, dan de gerechtigheid des Middelaars; den grond van vrijmoedigen toegang tot den troon der genade ontleende zij niet aan iets in haar zelve, maar alleen aan de beloften van het Evangelie. Zoo had zij door 's Heeren Geest geleerd, het eenigszins leeren verstaan, wat de Apostel zegt: „Want ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik Gode leven zou.'' Gal. 2 :19.

Nu, ineenen wij, zal het niet uoodig ziju te zeggen dat, hoezeer zij, gelijk wij zagen, er op gezet was Gode te leven, zij echter in geenen deele instemde met hen, die daar spreken van geheele