Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik wel eens uit den mond der vromen hoorde: „wat de eene ziel in het begin leert dat moet de andere wel eens in het vervolg leeren."

Ja, lezer zij verstond het wel.

Ik ben in ongerechtigheid geboren

Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van uw toren.

Reeds van 't uur van mijn ontvangenis af.

Zij was ook wel eens bevreesd of een mensch met zoo weinig kennis, als zij zich durfde toekennen wel kon zalig worden.

Doch tot hare besturing en vertroosting las zij in een brief in een werkje van H. Binnïng „Dankt God dat gij zooveel kennis hebt ontvangen dat gij weet dat gij den Heere Jezus uoodig hebt, ja die geheiligde kennis was haar geschonken Jezus was voor haar, de Parel van groote waarde. Dit moge genoeg zijn en worde bij ons verhaal gevoegd, opdat onze lezers zich verblijden in de verlossing die hier wordt voorgesteld.

Voorts zij nog aangemerkt dat moeder, toen zij mij hare laatste bevelen gaf, mij haar deed beloven, dat ik haar veeljarigen vriend en hoog geschatten i broeder C. Seeketee. Cz. Predikant teNieuwdorp, op hare begrafenis zou noodigen.

Ook sprak zij op haar sterfbed nog met de hoogste achting van Ds. Middel, Predikant te Wolfaartsdijk.

Ook Ds. A. de Bruijne die zoo lang haar herder en leeraar was geweest en wien zij zooveel achting en liefde toedroeg en onze zeer geliefde en volijverige herder en leeraar Ds. de Pree, wien moeder ook onder haar dierbaarste vrienden rekende en die ons werkje met eene welgeschrevene voorrede heeft willen verrijken.

Sluiten