Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. De gelijkenis wordt genomen van eene poort. Eene poort, weet men, is van dubbel gebruik, namelijk, om te openen, en ook om te sluiten, en gevolgelijk, om in te laten of buiten te houden, en dit beide te doen op zijnen tijd, gelijk er staat: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden, tot dat de zon heet wordt. En wederom : Ik gaf bevel r en de deuren werden gesloten; en ik beval, dat zij ze niet zouden opendoen, [tot na den sabbath. Nehem. 7: 3. en 13: 19. En dus vindt mqn ook van dePoort des Hemels, toen vijf wijze maagden kwamen, was die open, doch daarna kwamen de dwaze, maar die vonden de deuren gesloten, Matth. 25. Zoo wordt dan de ingang des Hemels genaamd eene poort, om te toonen, dat er een tyd is, waarin die open zal wezen, en wederom een tijd, dat zij gesloten zal zijn. En in der daad, dat is eenevoomame waarheid, die den tekst begrepen is: Strijdt, om in te gaan enz.

Ik lees in de schriftuur van twee poorten of deuren, door welke die ten Hemel willen, moeten ingaan:

1. Daar is de deur des geloofs; de deur welke Gods genade heeft geopend voor de Heidenen, deze is Jezus Christus, gelijk Hij zelf getuigt, zeggende : Ik ben de deur, Joh. 10: 9 en 14: 27. Doordeze komt de mensch in Gods gunst en barmhartigheid, en kent vergeving door het geloof in zijn bloed, en leeft in hoope van het eeuwige leven, en daarom heeft de Mond der waarheid zelf gezegd ^ Ik ben de Deur; indien iemand door My ingaat, die zal behouden worden, dat is^ ontvangen barm-

Sluiten