is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag. Maar is Christus niet de Poort of ingang in deze hemelsche plaats ?

Antw. H;j is het, buiten wien geen mensch daarin kan komen, omdat door zijne verdiensten de uitverkorenen dat Koningrijk verkrijgen, en ook omdat Hij, gelijk de Vader, is de gever en beschikker van hetzelve, aan wien Hij wil. Verder wordt deze plaats genoemd zijn Huis ;jen Hij de Heere daarvan Nadat de Heere des Huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, vs. 25. Maar wij zijn niet gewoon te zeggen, dat de meester van het huis dedeur zelf is ; dus zullen de zijnen dan in den Hemel gaan door Hem, niet zoo als Hij is de poortr deur of ingang in dat heerlijk hemelsche huis, maar zoo als Hij de gever en beschikker is van hetzelve,, aan wien hij het waardig zal oordeelen, omdat Hij het voor hen verkregen heeft.

2. Dat deze poort de ware doorgang naar den Hemel is. Merkt aan, dat de tekst voornamelijk op den dag des oordeels ziet; wanneer Christus afgelegd zal hebben zijn Middelaare-ambt, dat Hij te voren had uitgeoefend, om zijne eigene uitverkorenen tot het geloof te brengen ; Hij zal dan niet meer Middelaaar zijn, die de goddeloozen regtvaardigt, maar als een, die zondaren oordeelt. Hij zal dan, opgestaan zijnde van den troon jder genade en de deur gesloten hebbende voor onboetvaardigen, zich zetten op den troon des oordeels, om vandaar gerigte te houden met de goddelooze zondaren.

Tegenwerping. Maar Christus gebiedt: strijdt, strijdt nu, om in te gaan door de enge Poort; maar zoo die poort, als gij zegt, de ingang naar den He-