is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Hij moet in het strijden, strijden om het geloof van het Evangelie; want hoe meer wij het Evangelie gelooven en de wezenlijke dierbaarheid van de toekomende erfenis, hoe wij met des te meer gretigheid en gemoedigdheid zullen arbeiden, om die gelukzaligheid te mogen bezitten, Phil. 1: 27. Hebr. 4: 11, Laten wij dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongeloovigheid vajle.

4. Als wij streden door en om het geloof, zoo strijden wij in de gebeden, Rom. 15: 30, door vurige en hartelijke gebeden. 6, Wat een zwerm van biddelooze belijders! wat denken ze van zich zei ven! Zekerlyk de Poort des Hemels was ten tijde van Paulus niet naauwer als in onze dagen; maar wat al strijden door den gebede had toen onder de Christenen plaats om die dingen, die hun eenen toegang mogen geven in dit Koningrijk, bij hetgene wij nu zien en beleven van de meeste in deze latere dagen!

5. Wij moeten ook strijden, om te dooden onze leden die op aarde zijn: Ik loope dan alzoo, zegt de Apostel, 1 Cor. 9: 26, 27, niet als op het onzekere, ik kamp* alzoo, niet als de lucht slaande ; maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet eenigzins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verworpen worde.

Nu kom ik tot de derde vraag, waarom wij moeten strijden ?

Antw. 1. De dingen, waarom gij hier opgewekt wordt te strijden, zy'n den strijdt wel waardig; want het is om niet minder, dan om den geheelen Hemel en eene eeuwige gelukzaligheid. Wat zullen men-