Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo wat bij vlagen en buien, maar een Christen heeft waarlijk in al zijn doen, voornemen en bedrijven, welke hij in deze wereld verricht, voornamelijk een bijzonder oog op zijn toekomenden eeuwigdurend goed altijd te houden; in al zijne betrachtingen behoort hij te strijden om in te gaan. Dewijsheid van Christus is daartoe de voornaamste zaak, daarom verkrijgt wijsheid, verkrijgt verstand met al uwe bezitting, Spreuk. 4: 7. Verzamelt u niets, zoo gij Christus, zijne genade en daardoor de verdere hoop op den Hemel daarin niet verkrijgt; verkrijgt niets met eene kwade Conscientie, noch met gevaar van uwen vrede met God, en dat gij in het verkregene, de genade, die u God gegeven heeft, zoudt verzwakken, want dat is geen strijden om in te gaan; maar voegt veeleer genade bij genade, zoo in uwe Godsdienstige als wereldsche plichten, en alzoo zal u rijkelijk toegevoegd worden een ruimen ingang in het Koningrijk onzes Heeren en Zaligmaker, Jezus Christus, 2 Petr. 1 :11. De Godsdienstige plichten zijn niet alleenlijk de tijden van den strijd; die dat denkt, is buiten het spoor; gij kunt ook uw geloof en hoop bevorderen in het Goddelijk bestuur van uwe beroeping, en zoo ver den ingang krijgen tot het eeuwige leven, in de bedoeling van Gods heerlijkheid in al uwe tijdelijke bezigheden. Nu spreek ik tot zulke Christenen, die gerechtvaardigd zijn door de vrije genade, hen aanmoedigen of liever raden, om te strijden om in te gaan; want daar is nu een aanvankelijk ingaan door geloof en eene goede conscientie, zoo wel hier, als hiernamaalseens volkomen met ziel en lichaam wezen zal; en

Sluiten