is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekenen, dat, indien God maar geëerd wordt in de beproeving, dat men dan meer heeft gewonnen, dan de geheele wereld kan geven, 2 Kron. 20: 12, 14; Hand. 4: 20, 24; 2 Cor.4: 17,18; Hebr. 11: 24, 2ö!

Vraag. Hoe omtrent de tweede vraag 'met opzicht tot de inwendige werkingen der verdorvenheid ?

Antw. Door rouwklagen, belijdenis en strijden in den gebede tegen dezelve; door een niet tevreden zijn 'daarover, al zoudt gtf den Hemel hebben, indien de zonde in u leefde ter verontreiniging; door te achten dat heiligheid de schoonste sieraad in de wereld is, en dooreen vluchten, naar Jezus Christus om leven, Joh. 12; Hebr. 12:4; Ps. 9: 12.

"V raag. Hoe nu in de derde plaats omtrent de genieting der genade ?

Ant. In eene hoogachting der ware genade boven de geheele wereld; in hartelijk te bidden, dat God u vermeerdering van dezelve wil geven, zoodat gÜ niet tevreden zijt met de genieting van al die genaden, waartoe gij vatbaar mocht zyn aan deze zijde van de eeuwige heerlijkheid, Ps. 84:10; Luc. 17 : 5; Filipp. 3.

Wederom: strijdt om in te gaan.

De reden, waarom de Heere Jezus die woorden om in te gaan, hier bijvoegt, zyn licht te begrijpen, te weten: omdat er geene waren, noch eeuwigdurende zaligheid is aan deze zijde des grafs, ik ze§, geene die beide waarachtig en duurzaam is, zoo aan ons begrip als^ gevoel, maar daar zal het zijn; want hier hebben wy geene blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende, Hebr. 13: 14. in den hemel is het binnen te zijn, strijdt daarom, om

3