Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in te gaan: de heerlijkheid, de berg Sion, het nieuwe Jeruzalem, is daar binnen; de engelen en de heiligen zijn daar binnen; en om alles met één woord te zeggen, God en onzen Heere Jezus Christus, die verheerlijkte Verlosser, zijn daar binnen; en daarom teregt: Strijdt om in te gaan; want buiten zijn de honden, enz. Openb. 22: 15. Buiten zijn ook de duivelen, hel, dood en de verdoemde zielen; buiten is weening en knersing der tanden; ja buiten zijn de ellenden, droefheden en plagen, die de oneindige God in zijne rechtvaardigheid en macht kan en zal opleggen op een boos en goddeloos geslachte. Matth. 25: 41; Openb. 12:9; Jez. 65: 13, 14; Matth. 22: 13; Deut. 29:18-20.

Nu zijn wij gekomen tot de beweegreden, die de Heere bijbrengt, om kracht aan zijne vermaning bij te zetten. Te voren zeide Hij, dat de Poort eng was, en vermaande ook te strijden, om daardoor in te gaan, of om nu voor zich te verkrijgen die dingen, die dan onzen ingang zullen kunnen bevorderen, en om onszelven kloekmoedig tegen alles aan te kanten, dat zulks mochte verhinderen.

In de beweegreden hebben wij vijf zaken in acht te nemen.

1. Dat er eene verijdeling en teleurstelling, van sommiger verwachting zal zijn, in den dag des oordeels, zij zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen.

2 Dat zulks niet weinigen, maar velen ontmoeten zal, want velen zullen zoeken, enz.

3. Dat deze leer, namelijk, dat er velen bedrog» zullen uitkomen, gegrondvest is op de^geloofwaar-

Sluiten