Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Somtijds beteekent dit woord velen de zoodanigen, die het volk van God geveinsdelij k en bedriegelijk aankleven, gelijk Daniël zegt: Yelen zullen zich door vleijingen tot hen vervoegen, Hoofdst. 11: 34. Het woord velen in onzen tekst, sluit al diegenen in, die zich beter veinzen als zij inderdaad zijn; het sluit zulken in zeg ik, die godsdienst hebben, dezulken zijn, die men op een heiligendag, heilig pleegt te noemen, zich kunnen vertoonen wat te zijn op zekere tijden, en wanneer ze onder zulk een Heilig gezelschap zich bevinden.

3. Het beteekent ook wel somtijds dezulken, die afvallig zijn- van Christus, die voor eenen tijd gelooven, en in tijden van verzoeking wederkeeren, als Johannes zeide van sommige der discipelen : van toen af gingen velen terug en wandelden niet meer met Hem, Joh. 6: 66.

•4. Dit woord velen ziet ook dikmaals op de zoodanigen, die veel geweld maken en groote dingen doen voor de Kerk, en nochtans ontbreekt hun zaligmakende genade, velen zegt daarom Christus, zullen te dien dage zeggen: Heere! Heere! hebben wij niet in uwen naam geprofeteerd, enz. let wel, velen zullen zoodanig wezen.

5. Het beteekent ook veeltijds zulke arme onvaste bedrogene zielen, die afgeleid worden door allerlei wind van leering, en gevangen genomen door den listigen en krachtigen verleider, die maar op de wacht staat, om zulke onvaste zielen te bevlekken, en velen zullen hunne verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden, 2 Petr. 2: 2.

Sluiten