Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegd heeft; want de woorden zeg ik, zijn vol van gezag, geltjk Hij op eene andere plaats zegt: Ik ben niet die spreekt. Ziet, ik ben het. De persoon, wiens woorden wy nu overwegen, zijn niet van eenen onbezuisden of onbedreven prediker, geene menschen woorden, maar van de ware wysheid, Gods Zoon zeiven; van Hem, die geweest is in den schoot des Vaders van alle eeuwigheid, en gevolgelijk die de allernaauwste kennis had van den wil zijns Vaders, en hoe het gaan zou met zulke belijders aan het einde dezer wereld ; en hoort wat Hij zelf zegt van al zijne woorden die Hij gesproken heeft: De Hemel en de Aarde zullen voorbijgaan, maar mijne woorden zullen geenzins voorbijgaan' Matth. 24: 45.

Ik zeg u.

De Profeten, noch de heilige Apostelen, waren niet op deze wijze gewoon te spreken en zaken aan te dringen op eigen gezag; hunne gewone wijze was, zoo zegt de Heere, of ik Paulus of Petrus een Apostel of diensknecht van Jezus Christus in des Heeren Naam; maar nu handelen wij over de woorden van den Zone Gods zelve; het is Hy, die het gezegd heeft, waarom wij ook die waarheid als door den eigenen mond van Christus uitgesproken en bevestigt te gelooven hebben, namelijk, dat er vele uiterlijke belijders verloren zullen gaan. Deze aanmerking is zeer dienstig tot ontwaking, maar velen zijn in deze dagen in zulk eenen diepen slaap gevallen, dat niets hen zal doen ontwaken, als die schielijke en voor hen schrikkelijke stem: Ziet de Bruidegom komt, gaat uit Hem te gemoet.

Sluiten