is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met aandacht: Matth. 25: 11 en 7 : 22. Luc. 13:28. En om met een woord u de reden te geven, waarom zij zullen zoeken in te gaan:

1. Dan zullen ze zien welk Koningrijk het is, welk een heerlijk goed daar binnen is, en wat de zoodanigen zullen bezitten, die waardig geacht worden om daarin te gaan; de reden, waarom op dit Koningrijk zoo weinig acht wordt gegeven, is omdat het niet gezien wordt, deszelfs heerlijkheid is verborgen voor de oogen der wereld; nooit heeft haar oog gezien, noch haar oor gehoord, maar dan zullen ze het zien en ook hooren, en dan zullen die, welke nu daar weinig of nooit aan denken, zoeken in te gaan.

2. Dan zullen ze zien wat de hel, en die daar ter •eeuwige verdoemenis gebannen zijn, is, klaarder dan ooit. en hoe' de adem des Almachtigen, dezelve als ■een zwavelstroom voor eeuwig zal aansteken tot hun verderf.

6, Het gezicht van dien vurigen brandenden oven, die bereid is voor den duivel en zijne engelen, dat, ja dat zal in de ziel van de verworpenen, op dien dag van den Almachtigen God veel werk maken, en dan zullen ze zoeken in te gaan, maar niet kunnen.

3. Dan zullen ze beseffen wat die woorden in zich hebben, een helsch, een eeuwigdurend, een verslindend en een onuitblusschelijk vuur; dan zullen ze begrijpen wat eeuwig en wat de eeuwigheid is; dan zullen ze weten wat de put des afgronds te zeggen is, hoorende het gebrul der zondaren in die plaats, sommigen roepende tot de bergen: valt op ■ons, en tot de rotssteenen: bedekt ons; dan zullen