is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder bruiloftskleed, en eer hij een woord tot de anderen sprak, ontving deze die schrikkelijke groetenis: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende! en hij werd sprakeloos, schoon hij te voren kon geroemd hebben onder de gasten: nochtans de heer der bruiloft doet hem op zijne eerste inkomst met dit woord verstommen, hij had niets voor zich zeiven te zeggen: zoo gaf de Koning zijne dienstknechten bevel, dat ze hem handen en voeten zouden binden, en buiten werpen, in de buitenste duisternis, daar weening is der oogen en knersing der tanden, Matth. 22: 11 — 13.

3. Zij zullen zoeken in te gaan, pleitende op hunne gewaande belijdenis, en toelating totdesHeeren instellingen, wanneer ze op aarde waren: Heere! hebben wij niet in Uwe tegenwoordigheid gegeten en gedronken? hebt Gij in onze straten niet geleerd? wij zaten aan Uwe tafel, en woonden naarstig de predikatiën en godvruchtige vergaderingen bij; vele godvruchtigen hadden goede gedachten van ons; wij beleden met hen het zelfde geloof: Heere, Heere, doe ons open!

4. Zij zullen voorgeven van hunne deugden, hoe zij zich aan de bediening des Woords onderwierpen; hoe zij voor Hem werkten; hoe veel goeds zij in de wereld deden; doch dit alles zal niet helpen; het antwoord, dat de twee voorgaanden ontvingen zal ook voor dez9 zijn: Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.

5. Als zij geene overtuiging kunnen ontvluchten, zullen zij zich nog trachten te verschoonen. De luie dienstknecht ging zoo te werk, toen hij geroepen