is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de inzameling der vruchten, twee of drie hier, vier of vijf daar. Helaas! degenen, die behouden zullen worden, wanneer de duivel en de hel de hunnen zullen hebben, zullen maar zeer weinig zijn, gelijk eene nalezing; de menigte, die ter helle gaat, zal uit geheele troepen bestaan, maar zoo gaan de gezaligden niet ten Hemel, Mattth. 13: 30. Wanneer Johannes van de goddeloozen spreekt: Openb. 14: 18, vergelijkt hij ze bij druivetakken. ö Zondaars! maar weinigen ; ö belijders ! maar weinigen ! zullen behouden worden.

5. Die zalig zullen worden, die worden in de Schrift bij Gods juweelen vergeleken. Juweelen nu weet men, zijn kostelijk, en worden niet gevonden in ieders huis; zij beslaan weinig plaats, omdat ze klein en weinig in aantal zijn, en [daarom kleinodiën genoemd ; daar prullen veel plaats beslaan. In de meeste huizen vindt men [koper, en ijzer en lood, zoo ook in alle plaatsen geveinsde belijders, doch de godvruchtigen zijn zoo algemeen niet. Zij zijn Gods bijzondere schatten, waarom ook Paulus dat onderscheid maakt tusschen gemeen huisraad en het kostelijke, 2 Tim. 2: 20, noemende het eene houten en aarden vaten, dat toepasselijk is op aardschgezinde belijders; maar de gouden en zilveren, als vaten ter eere, doch de anderen ter oneere, dat is te zeggen, voor het bederf toebereid, Rom. 9: 22.

6. Pan wederom worden zij, die zalig worden, bij een overblijfsel vergeleken, Jes. 1:9; een overblijfsel ! een klein overblijfsel! ja, een zeer klein overblijfsel! ö, Zoo benoemt ze de Heilige Geest I en dat alleen om u aan te toonen, hoe weinigen