is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;r er zalig zullen worden. Zoo wordt er bij Jeremia d 31 gebeden om de bewaring van het overblijfsel van b Israël, en dikmaals komen zij zoo voor in de Heilij lige Schrift, Ezra 9: 8 — 14, Jes. 10: 20, 22 en il 11: 11, Jer. 23: 3, Joël 2: 32. En wat is toch een overblijfsel, in vergelijking van een geheel stuk ? ■r Wat is een overblijfsel van volk bij een geheel koningrijk ? Zij worden ook omschreven als een tieni! de deel, dat maar over zou blijven, Jes. 6: 11 — 13. n Hoe weinig is nu een van tien, zoo spreekt de Heilige Geest echter van het heilige zaad, dat uit het Oordeel bewaart zou worden, terwijl het hart van ii de menigte des volks vet gemaakt zou worden, en n hunne ooren zwaar, en hunne oogen verblind, het n geen alles tot hun eeuwig bederf zou strekken. En-

0- dus verklaarde,het ook Jezus en de Apostelen dik3 maals in het H. Testament, Matth. 13: 14, 15, dj Lucas 8: 10, Joh. 12: 40, Hand. 28:26, Romeile nen 11: 8.

is' 2. Dit in het algemeen gezegd hebbende, zal ik ;■ nu wat meer in het bijzonder moeten toonen, dat at er maar weinigen van velen, die op den Hemel vast ii- staat gemaakt hebben, zalig zullen worden; want :v deze dwaasheid wordt inzonderheid in mijnen tekst ls bedoeld. Ach, bescheiden lezer! volg mij op het is spoor der Heilige Schriften, die op het duidelijkst l aantoonen zullen, dat er maar weinig uiterlijke belijders zalig zullen worden, en druk het op uw hart.

1- | 1. De dochter Sions wordt vergeleken by een ii hutje in den wijngaard en een nachthutje in den li komkommer-hof, als eene belegerde stad. Versta door u den wijngaard de Israëlitische kerk, en door het

5