is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spr. 1: 25 — 28, Omdat ik geroepen heb, en gij niet geantwoordt hebt, enz.

2. Zoo heeft de God dezer eeuwe hun de zinnen verblind, dat ze het kwaad en den verdoemelijken staat, waar ze tegenwoordig al in zijn, niet kunnen, noch willen zien, noch ook den weg, om daar uit te geraken, veel min de dierbare schoonheid van den Heere Jezus, en hoe gewillig Hy is om de arme zondaars te behouden, 2 Cor. 4=: 2, 3.

3. Nemen zij zoo lang uitstel, en wijzen Christus van de hand, om tot Hem te komen, tot dat de tijd van Gods langmoedigheid en genade voorbij is. Sommigen hebben waarlijk ook voorgenomen, om nooit te komen; doch anderendenken: wij zullen ter gelegener tijd daarna wel eens komen; maar leest eens, wat de Heere tegen de zoodanigen zegt: omdat zij geweigerd hebben op te merken, daarom is het geschied, dat, als zij riepen, ik ook naar hen niet hoorde, Zach. 7: li- 13.

4. Hebben zij verkeerde begrippen van Gods barmhartigheid; zij zeggen met hunne daden: Wij zullen den vrede hebben, schoon wij naar het goeddunken onzes harten wandelen*, doch wat antwoordt hier des Heeren woord op Deut. 29: 19 — 21. De Heere zal hem niet willen vergeven, maar als dan zal des Heeren toorn en ijver rooken over denzelven man, en al de vloek, die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen, en de Heere zal hunne naam van onder den Hemel uitdelgen.

5. Omdat zij het Evangelie verachten, dat vrije genade aanbiedt, met op hunne eigene goede gedach-