Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerekend worden; de goddeloozen nu, zullen niet bestaan in 't gerichte, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, Ps. 1:5. Met de goddeloozen denk ik dan, zoudt gij het niet durven wagen; maar onder welke wilt gij dan verschijnen, onder de geveinsden, dat zal u ook niet helpen, want die zullen voor zijn aangezicht niet komen, (dat is te zeggen niet in aanneming) maar vergaan, Job 13: 16. En omdat het voor u eene zaak van het uiterste belang is, sta mij toe, dat ik het nogmaals met u overweeg, dan zult gij zien, dat mindere zondaren als gij, door de Engelen zullen gebonden in busselen ter verbranding overgegeven worden; en wat zal er van u dan worden? gij moogt uzelven dan een ander mensch wenschen, doch dat zal u dan weinig kunnen baten. Gtj moogt wenschen: Ach! had ik mij in den tijd bekeerd; ja, u veinzen een ander te zijn als gij zijt, gelijk een Jerobeams wijf deed, doch die groote Profeet, deHeere Jezus, zal u welhaast ontdekken; wat zult gij ellendige dan doen? Ach! zware tijding hebt gij te wachten, indien gij u niet bekeert, 1 Kon. 14: 2, 5, 6. Luc. 13: 3 — 5. ö, Verschrikkelijke staat van een arm zondaar, van eenen openbaren goddeloozen ; een ieder, die het minste besef daarvan heeft, weet, dat de zoodanigen op den breeden weg des verderfs wandelen, en nochtans gaan zij in hunne eigene verdoemenis.

Wil ik met u tot eenige bijzonderheden komen?

1. Gij arm vuil.zondaar! de hoerhuizen zijn paden der hel, nederdalende naar den dood, Spr. 2: 18, 5 : 5 en 7: 27.

Sluiten