is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwerping. Maar gij hebt gezegd, dat weinigen zalig zullen worden, en zelfs velen niet, die al verre gevorderd waren, zoo word ik dan moedeloos. Ilc denk: het is alzoo goed, niet verder te gaan; want ik ben ontwaakt en waarlyk onder overtuiging , maai met dat alles kan ik, naar uw zeggen, nog verloren gaan, wanneer ik in mijne zonden voortga, en kan dan ook verloren wezen. Zijn er maar zoo weinigen, die zalig worden, het is dan toch onzeker voor my, al ben ik nog zoo ernstig en bezorgd voor mijne behoudenis.

Antw. Dat weinigen zullen zalig worden moet noodzakelijk de waarheid wezen; want Christus heeft het gezegd; en dat velen verre komen kunnen en nochtans niet binnen komen, is insgelijks voorzegd door Hem; maar wat dan? Was het dan alzoo goed, dat gij nooit zocht ? Wie heeft u dat gezegd ? Moet niemand zoeken, omdat er weinig zalig zullen worden? Dat is recht strijdig met den tekst, die gebiedt, even daarom te strijden. Wel, waarom dan weder terug gegaan, dewijl gij overtuigd zijt, dat zulks de naaste weg naar den Hemel is; en wie zal zeggen, of gij niet een van die weinigen zult z;jn, die het eeuwige leven verkrijgen'. De zoodanigen, die hunne zonden niet willen verlaten, of op eene belijdenis steunen, die maar uiterlijk is en niet gepaard gaat met het zaligmakend geloof des Evangeliums; zij gaan verloren, zeg ik, omdat zij tevreden z;jn met zulke dingen, die de proef van zaligmakende genade niet kunnen houden, en zij zullen eens beproefd worden in het helsche vuur. Anderzins is de belofte vol en eeuwigdurend. Die totMy