is toegevoegd aan uw favorieten.

De enge poort, of Het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter is van de bekeering. Ook Socinianen, welke ontkennen, dat Christus de voldoening voor de zonde heeft teweeg gebracht; en die onder de kwakers, welke de twee naturen in Christus persoon wegnemen. En hier konde ik nog velen toevoegen, welker verdoemenis, indien zij zoo blijven, het Woord Gods duidelijk aanwijst.

Indien dit zoo is, hoe schrikkelijk en wonderbaarlijk zullen eene menigte van belijders uitkomen op den dag des Oordeels! Ik spreek nu niet tegen zulke openbare goddeloozen, gelijk ik te voren gezegd heb. Ieder, die maar een gemeen begrip heeft tusschen goed en kwaad, weet, dat die zoo openbaar op den breeden weg der hel en der verdoemenis wandelen, daar ook noodzakelijk komen moeten, niets kan zulks hinderen als bekeering ter zaligheid, ten ware men God tot een leugenaar maakte, en dat zou een gruwelijk bestaan zijn ; het zal ook niet misgetast zijn, maar tot bevestiging van mijn gezegde kunnen dienen, indien wij met opmerkzaamheid nagaan, de exempelen, die wijdloopig in de heilige schriftuur geboekt staan, belangende zulke belijdersr die zich kwalijk gedragen hebben.

1. Judas was onder de Apostelen een, die verloren ging, Hand. 1.

2. Demas, denk ik, ging verloren onder de Evangelieverkondigers, 2 Tim. 4: 10.

3. Diothrephes onder de leeraars, of die, welke in de dienst der Kerk waren, 3 brief van Joh.: 9

4. En zoo zijn ook vele Christenbelijders bij menigte ; ja geheele kerken vervallen, 2 Tim. 1: 15 Openb. 3: 15-17.