Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INLANDSCHE BEWEGING.

gen rakende het algemeen bestuutsbeleid. En dan stel ik zonder aarzelen voorop, dat de toestand in Indië geenszins tot ongerustheid aanleiding behoeft te geven.

Vooropgesteld.... dat de Indische Regeering ook in de toekomst tegenover de revolutionair gezinde elementen een vastberaden houding blijft aannemen en zij zich door de luidruchtigheid van hanen, die meenen, dat zij door hun gekraai den zonsopgang veroorzaken, niet van de wijs laat brengen.

Ons bestuursapparaat — het Europeesch èn het Inlandsch bestuur — beheerscht den toestand op dit oogenblik nog volkomen.

Dat wil geenszins zeggen, dat er geen locale verrassingen mogelijk zijn, zooals wij ze een paar jaar geleden ervaren hebben, maar het beteekent wèl, dat de bevolking als geheel nog bereid is hare bestuurders te volgen.

Wat een Chinees in de binnenlanden van China 15 jaar geleden eens tegen mij zeide: wij wenschen met rust te worden gelaten en een goeden oogst te hebben, geeft ook de meening van den doorsnee Inlander, van de 50 millioen minus de 5 of de 50 duizend, perfect weer.

Is men er van overtuigd, dat Buitenzorg niet gediend is van dat luidruchtig gekraai, waarop we zooeven doelden, dan wordt er heel weinig meer gekraaid en heelemaal niet meegekraaid.

Zou, omgekeerd, de Regeering te eeniger tijd verzwakken in haar afkeurend oordeel omtrent de destructieve nationalistische strevingen, dan werkt zulk een houding naar beneden in het ambtelijk korps met een sterk accent door.

Sluiten