Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Staatsinrichting en bestuursorganisatie.

In het voorafgaande hoofdstuk heb ik, naar ik geloof, vrij duidelijk mijne meening over de inlandsche beweging, — zooals die in vereenigingen als P. N. I. en P. S. I. openbaar wordt — kenbaar gemaakt.

Ik acht die beweging eenerzijds futiel, geenszins een echte volksbeweging, veeleer een actie waar in werkelijkheid slechts een bovenlaagje der bevolking, dun als het zilvervliesje van de rijstkorrel, direct bij betrokken is.

Niettemin kan die beweging onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk worden, tengevolge van de zelfoverschatting, waaraan zij lijdt; voorts omdat zij revolutionair georienteerd is en een willigen voedingsbodem oplevert voor de propaganda van de daad; en eindelijk omdat zij, op hare beurt, op een onwetende massa een heilloozen invloed kan gaan uitoefenen. Vergeten mag toch niet worden, dat er naast dit destructief georienteerde verenigingsleven ook een nationalistisch sentiment ontwaakt is, dat veel breederen kring omvat en dat de vatbaarheid voor misleiding nog grooter heeft gemaakt dan toch al reeds het geval was.

Daarom moet dit destructieve nationalisme vierkant worden tegengestaan.

Tegelijkertijd wensch ik evenwel met niet minder nadruk naar voren te brengen, dat er zich in de inland-

Sluiten