Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSINRICHTING EN BESTUURSORGANISATIE.

Een oppositioneele groep in den Volksraad kan niet in de positie komen — zoo stelde ik — van het bewind te moeten overnemen.

Ik bezie dien toestand nu verder van uit ons gezichtspunt, gelijk ik het zooeven deed van inlandsch standpunt uit.

De oppositie kan niet in de positie komen van het bewind te moeten overnemen I

Kan er dus ook nooit toe gedwongen worden!

Hoe verregaand onredelijk de critiek op het regeeringsbeleid ook moge zijn, nimmer zal de Regeering kunnen zeggen: ,,Mijne heeren, ziehier, onze zetels zijn vacant!" Dit natuurlijke verdedigingsmiddel van elk zittend kabinet tegenover een oppositie, die over de schreef gaat, wordt door de Indische Regeering gemist.

Maar men voelt dan ook onmiddellijk, waartoe dit gemis op den duur onvermijdelijk leiden moet.

Een oppositie, die niet gebreideld kan worden, omdat zij niet verantwoordelijk kan worden gemaakt voor wat zij zegt te willen, zulk een oppositie moet op den duur ontaarden in volstrekt onverantwoordelijk gedoe. Dat is niet, omdat we met Indië of met Inlanders te doen hebben, maar dat is gevolg van het ontbreken van de eenig denkbare rem voor elke oppositie: doe het dan zelf!

Het zou in Europa zeker niet beter zijn, indien die rem ontbrak. Maar daar zou men tenslotte nog ander tegenwicht in het veld kunnen brengen. En dat is in Indië voorshands ook uitgesloten.

Voor welke zonderlinge toestanden men daardoor kan komen te staan, valt bij dit alles licht in te zien.

Sluiten