Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEELE EN ECONOMISCHE OPMERKINGEN.

echter van den kant dergenen, die de afschaffing der poenale sanctie bepleiten.

Stilzwijgend schijnt door dezen te worden aangenomen, dat, ook zonder strafbepalingen, de nakoming van de vrijwillig aangegane arbeidsverplichtingen verzekerd is te achten. Dit zonder meer aan te nemen en zulks tegen de ervaring in, schijnt een eerste fout.

Tegen de ervaring in.

Eenigen tijd geleden — en ik vermeld slechts dit eene geval — nam eene cultuurmaatschappij in ZuidSumatra een proef met 712 van Java aangevoerde vrije arbeiders, die een contract aangingen voor den duur van 6 maanden. Ze werden verdeeld over enkele ondernemingen. Het resultaat was, dat 467 of bijna 2/3 hun 6 maanden uitdienden en de overigen de ondernemingen ontijdig verlieten en mitsdien contractbreuk pleegden. Waarop in civiel-rechtelijken zin natuurlijk geen enkel verhaal bestond.

Ten andere wordt meestal in het geheel geen onderscheid gemaakt tusschen streken, die reeds vele jaren lang ontgonnen zijn en andere, waar die ontginning nog in het allereerste stadium verkeert. En dat is stellig een tweede fout.

Gesteld toch, dat het in die streken, waar men reeds vele jaren lang gevestigde ondernemingen heeft, mogelijk zou worden geacht te volstaan met een arbeidscontract zonder dwingende bepalingen, dan zou hieruit toch nog allerminst volgen, dat ook voor nieuwe ontginningen hetzelfde zou gelden.

Ik voor mij ben overtuigd, dat men ook voor de oudere streken de gewenschte naleving der overeen-

Sluiten