Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu al enkele duizenden onderwezen Inlanders in andere omgeving aan werk kan helpen, daarmee is de inlandsche maatschappij als geheel niet gebaat, evenmin als de Nederlandsche natie er door gebaat zou worden, indien haar gestudeerde zonen onder het eigen volk geen emplooi zouden kunnen vinden.

Maar die vraag heeft men al zoo lang uit het oog verloren, dat ik haar ruimer stel en van de Indische samenleving spreek en daaronder dan alle daar arbeidende volksgroepen versta.

Al komt de ontwikkeling der weinigen dan ook aan de 50 millioen niet rechtstreeks ten goede, het probleem hoe die „ontwikkelden" zelf aan arbeid zullen komen wordt, door het ruimer stellen der vraag, iets eenvoudiger.

Het wordt er echter ook dan niet door opgelost. Want al kunnen in den Staatsdienst en bij de grootere bedrijven een zeker aantal beter geschoolde Inlanders emplooi vinden, onbeperkt is die gelegenheid allerminst.

En de oplevering van z.g. intellectueelen is zóó snel in zijn werk gegaan, dat reeds nu het aanbod de vraag overtreft.

Zeer merkbaar is dit, naar mij op afdoende wijze bleek, reeds op Ambon en in de Minahassa. Daar was men met het onderwijs de rest van Indië ver vooruit en is het land met Hollandsch onderwijs overvoerd. Voorheen, toen elders in Indië het onderwijspeil nog lager lag, leverde dit geen bezwaren op; want, door uitzwerming naar andere deelen van den Archipel, vond men wat thuis niet te vinden was. Nu evenwel ook op Java en elders de opleidingsgelegenheid zoozeer toenam,

Sluiten