Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nam voor Amboneczcn en Minahassers die uitzwermingsmogelijkheid in gelijke mate af en vertoont zich het verschijnsel, dat leerlingen van Hollandsche scholen

— ja zelfs bij leerlingen van M.U.L.O. scholen kwam dit voor — in de kampongs terugvloeien en daar, volkomen uit het lood geslagen, door een schoolsche ontwikkeling, die bij dat milieu niet past, op gemakkelijke wijze ten prooi worden aan propaganda van allerlei — ook van gevaarlijke — strekking.

Snel, zeer snel nadert het tijdstip, dat dit verschijnsel ook op Java en elders voor ieder zichtbaar worden zal, zoo dit al niet reeds het geval is.

Men geve zich dan ook duchtig rekenschap van het feit, dat de Indische maatschappij — d.i. de Indische samenleving met inbegrip van de Westersche elementen

— buiten staat kan geraken om te absorbeeren in hetzelfde tempo als er door de scholen leerlingen opgeleverd worden, ook al houdt men rekening met de omstandigheid, dat de Europeesche landbouwindustrie nog niet altijd genoegzaam inziet, dat zij dikwerf met vrucht meer gebruik zou kunnen maken van inheemsche elementen.

Waar ik niet beoog een verhandeling over de Indische onderwijspolitiek te leveren en waar het mij alleen te doen is om achtergrond en voedingsbodem van de Indische beweging zeer in het kort te schetsen, moet ik het bij deze weinige regelen laten. Maar ik veroorloof mij toch uitdrukking te geven aan mijne voldoening, dat deze aangelegenheid blijkbaar de volle aandacht der Indische Regeering heeft en dat zij evenzeer doordrongen is van het besef, dat ook tegen het gevaar van dena-

Sluiten